Organisatie Waarden Onderzoek

Home Cultuur Organisatie Waarden Onderzoek

Het OWO is een onderzoek onder medewerkers waarmee je aan de hand van drie vragen, inzichtelijk krijgt wat men als individu belangrijk vindt, wat men ervaart in de huidige organisatiecultuur en wat men denkt dat nodig is om alle doelstellingen en ambitie te realiseren. Ook meten we de culturele entropie.

Entropie is energie die verloren gaat in organisaties, onbenut arbeidspotentieel. Het onderzoek richten wij op maat voor jou in. Ook is het mogelijk om open vragen toe te voegen. 

Het Organisatie Waarden Onderzoek (OWO) nog wat nader toegelicht 

De cultuur van een organisatie is de resultante van de visie en de houding en het gedrag van huidige leiders en dat van hun voorgangers. Houding en gedrag worden bepaald door onderliggende persoonlijke waarden. De mate waarin persoonlijke waarden van alle medewerkers aansluiten bij de huidige cultuurwaarden en gewenste cultuurwaarden, zegt iets over de mate waarin een missie, visie en strategie gedragen wordt en over de manier waarop men in samenspel de doelstellingen realiseert. En men realiseert wat men belooft. Intern en met externe partners en stakeholders. Een Organisatie Waarden Onderzoek (OWO) maakt meetbaar en inzichtelijk wat bij veel organisaties verborgen en ongrijpbaar is: cultuur. Het OWO geeft tevens taal aan het ontwikkelingsperspectief. Door de werk- en kernwaarde overstijgende Ambitie-Waarde te ontdekken. En deze met taal en beeld tot leven in een strategisch communicatie-concept. Jouw BeeldTaal maakt het perspectief zichtbaar, concreet en richtinggevend. 

Er wordt een krachtige verbinding mogelijk op basis van de betekenis die het werk heeft voor de medewerkers en de maatschappij. Het principe is eenvoudig en doeltreffend. Medewerkers geven hun waarden aan in het OWO. De ontstaat een krachtige verbinding tussen wat medewerkers belangrijk vinden en de ambitie van de organisatie. Uit de benchmarks van het Barrett Values Centre weten we dat de betrokkenheid en de output en omzet van een organisatie stijgt, als de entropie daalt. Daarom zeggen wij dat werken met ons meer oplevert dan het kost. 

Hoe wordt een Organisatie Waarden Onderzoek uitgevoerd? 

Het OWO is een krachtig en relatief eenvoudig meetinstrument dat zowel persoonlijke waarden als de huidige cultuur van de organisatie én de gewenste waarden van de toekomstige organisatiecultuur inzichtelijk maakt. Door ons een wordt een online survey ingericht in de systemen van de Barrett Values Centre. Alle medewerkers ontvangen een persoonlijke link en kunnen vervolgens online invullen. Dit kan in het Nederlands maar ook in andere talen.

Invullen kost tussen de 10 en 15 minuten. Het OWO bestaat uit drie ‘opdrachten’: 

  1. Persoonlijke waarden: 
    Kies 10 waarden/gedragingen die het best weergeven wie u bent 
  2. Huidige cultuurwaarden: 
    Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die het best weergeven hoe uw organisatie momenteel werkt. 
  3. Gewenste cultuurwaarden: 
    Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die, naar uw mening, essentieel zijn voor de (nieuwe) organisatie om de gestelde ambities te realiseren. 

De 10 waarden worden steeds gekozen uit een door ons op maat gemaakte lijst van ongeveer 100 waarden, begrippen en gedragingen. Ook jouw huidige waarden kunnen we toevoegen om te ontdekken of deze omarmd worden! Voor een aantal branches en entiteiten zijn specifieke waardensets opgesteld. Resultaten worden geanonimiseerd verwerkt door het Barrett Values Centre. We vertellen je er graag alles over zodat we samen de juiste set up kunnen bepalen. 

Wat levert het Organisatie Waarden Onderzoek op?

Alle gekozen waarden krijgen een plaats in de zandloper van het Barrett Model. Het model bestaat uit zeven niveaus, afgeleid van de piramide van Maslov. De resultaten beschrijven welke waarden het huidige cultuurkapitaal karakteriseren, welke uiteenlopende waarden er momenteel leven binnen de organisatie en welke waarden men graag in de toekomst zou willen zien. Bijkomende grafieken tonen het transformatiepotentieel en de huidige culturele gezondheidstoestand van de verschillende onderdelen. Er zijn verschillende doorsnijdingen mogelijk. 

Yrma
Storm van 'sGravesande

Culture Impact Director

Maak een vrijblijvende afspraak van 15 minuten.

Plan een afspraak