Alles over Organisatie Waarden Onderzoek en Entropie [Closed en geredirect]

Home Cultuur Alles over Organisatie Waarden Onderzoek en Entropie [Closed en geredirect]

Wat is een Organisatie Waarden Onderzoek (OWO)?

Het OWO is een onderzoek onder medewerkers waarmee je aan de hand van drie vragen, inzichtelijk krijgt wat men als individu belangrijk vindt, wat men ervaart in de huidige organisatiecultuur en wat men denkt dat nodig is om alle doelstellingen en ambitie te realiseren. Ook meten we de culturele entropie. Entropie is energie die verloren gaat in organisaties, onbenut arbeidspotentieel. Het onderzoek richten wij op maat voor jou in. Ook is het mogelijk om open vragen toe te voegen.

Wat is Culturele entropie in teams en organisaties

Het begrip ‘entropie’ komt uit de thermodynamica en staat voor de afname van bruikbare energie binnen een thermodynamisch systeem. Wij geven een organisatie-betekenis aan dit woord: voor ons is culturele entropie de energie die verloren gaat in een organisatie. Voorbeelden van culturele entropie zijn frustratie van medewerkers, gemopper over inefficiëntie en procedures, onduidelijkheid over de koers of een gevoel van onveiligheid. Heb je het gevoel dat er veel frustratie binnen je organisatie of team is? Dat er veel conflicten op de werkvloer zijn? Dat de medewerkers gedemotiveerd of niet betrokken zijn? Dan is de kans groot dat de culturele entropie binnen jouw organisatie hoog is.

Hoe verlaag je de culturele entropie binnen jouw team of organisatie?

Culturele entropie is, kort gezegd, energie die niet wordt gebruikt voor innovatie en het resultaat. Entropie is de rem op jouw ontwikkeling en groei. Culturele entropie belemmert de fun & (team)flow, waardoor mensen wegdrijven van hun eigen intrinsieke motivatie om te werken aan de team- en organisatiedoelstellingen. Dat brengt je niet naar de stip op de horizon waar je zo graag met je organisatie naar toe wil. En dat is zonde. Waste of money. Waste of talent. Waste of energy. Volgens ons zou de culturele entropie moeten liggen tussen 0 en 10%. Dus wil jij:

 • De motivatie van je medewerkers verhogen?
 • De communicatie binnen je organisatie verbeteren?
 • Lopende conflicten oplossen?
 • De organisatiecultuur verbeteren of veranderen?
 • De samenwerking binnen of tussen teams verbeteren?
 • De betrokkenheid van je medewerkers verbeteren?
   

Met een Organisatie Waarden Onderzoek krijg je een geweldige gespreksopener. En input voor een gedragen strategie die binnen verbindt en extern impact heeft als we het OWO koppelen aan onze werkwijze.

Het Organisatie Waarden Onderzoek (OWO) nog wat nader toegelicht

De cultuur van een organisatie is de resultante van de visie en de houding en het gedrag van huidige leiders en dat van hun voorgangers. Houding en gedrag worden bepaald door onderliggende persoonlijke waarden. De mate waarin de persoonlijke waarden van alle medewerkers aansluiten bij de huidige én de gewenste cultuurwaarden, zegt iets over de mate waarin een missie, visie en strategie gedragen wordt. En over de manier waarop de medewerkers in samenspel de doelstellingen waarmaken en zich realiseren wat zij beloven. Intern en met externe partners en stakeholders. Een Organisatie Waarden Onderzoek (OWO) maakt meetbaar en inzichtelijk wat bij veel organisaties verborgen en ongrijpbaar is: cultuur. Het OWO geeft daarnaast taal aan het ontwikkelingsperspectief. Door de werk- en kernwaarde overstijgende Ambitie-Waarde te ontdekken. En deze met beeld en taal tot leven te brengen in een strategisch communicatieconcept. Deze BeeldTaal maakt het perspectief zichtbaar, concreet en richtinggevend.

Er wordt een krachtige verbinding mogelijk gemaakt op basis van de betekenis die het werk heeft voor de medewerkers en de maatschappij. Het principe is eenvoudig en doeltreffend. Medewerkers geven hun waarden aan in het OWO. Er ontstaat een krachtige verbinding tussen wat medewerkers belangrijk vinden en de ambitie van de organisatie. Uit de benchmarks van het Barrett Values Centre weten we dat de betrokkenheid en de output en omzet van een organisatie stijgt, als de entropie daalt. Daarom zeggen wij dat werken met ons meer oplevert dan het kost.

Hoe wordt een Organisatie Waarden Onderzoek uitgevoerd?

Het OWO is een krachtig en relatief eenvoudig meetinstrument. Het maakt zowel persoonlijke waarden als de huidige cultuurwaarden, én de gewenste waarden van de toekomstige organisatiecultuur inzichtelijk. We richten een online survey in in de systemen van het Barrett Values Centre. Alle medewerkers ontvangen een persoonlijke link en kunnen vervolgens online het OWO invullen. Dit kan in het Nederlands maar ook in andere talen. 

Invullen kost tussen de 10 en 15 minuten. Het OWO bestaat uit drie ‘opdrachten’:

 1. Persoonlijke waarden:
  Kies 10 waarden/gedragingen die het best weergeven wat je belangrijk vindt.
 2. Huidige cultuurwaarden:
  Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die het best weergeven wat je nu in jouw organisatie ervaart.
 3. Gewenste cultuurwaarden:
  Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die, naar jouw mening, essentieel zijn voor de (nieuwe) organisatie om de gestelde ambities te realiseren.

De 10 waarden worden steeds gekozen uit een door ons op maat gemaakte lijst van ongeveer 100 waarden, begrippen en gedragingen. Ook jouw huidige waarden kunnen we toevoegen om te ontdekken of deze omarmd worden! Voor een aantal branches en entiteiten zijn specifieke waardensets opgesteld. Resultaten worden geanonimiseerd verwerkt door het Barrett Values Centre. We vertellen je er graag alles over zodat we samen de juiste set up kunnen bepalen.

Wat levert het Organisatie Waarden Onderzoek op?

Alle gekozen waarden krijgen een plaats in de zandloper van het Barrett Model. Het model bestaat uit zeven niveaus, afgeleid van de piramide van Maslow. De resultaten beschrijven welke waarden het huidige cultuurkapitaal karakteriseren, welke uiteenlopende waarden er op dit moment leven binnen de organisatie en welke waarden je graag in de toekomst zou willen zien. Bijkomende grafieken tonen het transformatiepotentieel en de huidige culturele gezondheidstoestand van de verschillende onderdelen. Er zijn verschillende doorsnijdingen mogelijk.

Robert Jan
van Leeuwen

Managing Partner

Bekijk ook